Forquilla de suspensió

Fabricació de diferentes peces, per modificació de forquilla de transmissió; taps en dur alumini, modificació de rosques, etc.